Information og ansvarsfordeling 2017

Hent en PDF fil med nedenstående information HER


Bestyrelsen

Gif Gymnastik´s bestyrelse består af,

 • Formand: Frank Bøgelund
 • Næstformand: Vibeke Bredahl
 • Kasserer: Lisbet Vad Hemmingsen
 • Sekretær: Lisa R. Walters
 • Bestyrelsesmedlemmer: Rikke Hansen, Trine Iversen, Jan Daville, Rasmus Viberg og Sus Vejby Andersen.
 • Suppleanter: Marianne Larsen, Mona Gärtner, Hanne-Jette Hinsch og Christian S.E.G. Gerike.

Bestyrelsen holder møder ca. en gang om måneden

 

Personale

I Gif Gymnastik har vi fire ansatte, Tina Sørensen, Tamara Flege-Andersen, Anette Bundgaard og Ditte Salee.

De varetager foreningens daglige drift og inspirerer til nye tiltag og varetager opgaver udstukket i samarbejde med bestyrelsen. Endvidere er de bindeled mellem cheftræner og bestyrelse. De har følgende primære ansvars/arbejdsområder

Sportsadministrator Tina Sørensen:

 • Booking af alle lokaler
 • Underviser på sports college og på skoler
 • Træner teamgym
 • Planlægning af årets events, Nytårscup og konkurrencer
 • Talentudvikling
 • Personale pleje og udvikling

Sportsadministrator Ditte Salee:

 • Underviser på skoler
 • Træner teamgym
 • Talentudvikling
 • Ansvarlig for workshops
 • Planlægning af events, sommercamps og andre aktiviteter
 • Personale pleje og udvikling

Sportsadministrator Anette Bundgaard:

 • Ansvarlig for fødselsdagsarrangementer
 • Ansvarlig for sommerferieaktiviteter for gymnastik, cheerleading og parkour.
 • Underviser og initiativtager til holdet for børn med særlig behov
 • Vikar diverse hold 
 • Ansvarlig for voksen motionsafdelingen
 • Sparringspartner for de der måtte have brug for det.

Idrætssekretær Tamara Flege-Andersen:

 • Sikre at alle medlemmer er registreret på holdene ved henvendelse til sportscheferne
 • Besvare henvendelser fra medlemmer
 • Opkræve kontingenter via PBS
 • Lønudbetaling til trænere
 • Administrere hjemmesiden
 • Eksekvering og planlæg af diverse events
 • Udarbejde kontrakter for alle ansatte
 • Andet administrativt arbejde


Sportschef

Der er en sportschef for hver af de følgende grupper:

 • Teamgym: Tina og Ditte
 • Voksne: Anette
 • Børn og Unge: Rikke, med hjælp fra Mette S til Spring Piger og Tamara til 2-6 årige
 • GIF-Cheerleaders (Foxy): Ida

Sportschefernes opgaver er at:

 • Fastlægge program for hver sæson – (maj – juli)
 • Bemande de enkelte hold med trænere og evt. hjælpetrænere
 • Sikre at trænerne har de kvalifikationer, som svarer til deres ansvar. Hvilket betyder, at de skal foreslå kurser, som trænerne skal gå på.
 • Foreslå oprettelse af nye hold, hvis der er behov for det
 • Være bindeled mellem bestyrelsen og cheftrænerne på de enkelte hold
 • Hjælpe cheftrænerne med at uddanne hjælpetrænere
 • Besvare henvendelser om indholdet af træning fra medlemmer


Cheftræner

Der er en cheftræner tilknyttet hvert hold. Cheftræneren skal om muligt være den samme hele sæsonen. Cheftræneren kan få adgang til Mobillos (vores interne medlemssystem) ved henvendelse til Vibeke Bredahl.

Cheftrænerens opgaver er at:

 • Lede og træne holdet
 • Sikre, at der er trænere og hjælpetrænere til stede på holdet
 • Tilse, at hjælpetrænere får den fornødne instruktion
 • Opfordre trænere og hjælpetrænere til at tage relevante kurser
 • Sikre, at der er mindst en træner tilsted 10 minutter før træningens start
 • Sikre, at der på børneholdene er mindst en træner til stede 10 minutter efter, holdet er slut.
 • Sikkerhedstjekke redskaber for fejl og mangler og underrette sportschefen herom.
 • Sikre at førstehjælpskasserne er tilstrækkeligt forsynet med udstyr, såfremt der mangler noget, eller I bruger af det, skal idrætssekretæren underrettes.
 • Sikre at alle gymnaster på holdet er tilmeldt, dette gøres ved at træneren trækker en liste over tilmeldte gymnaster fra mobillos, og tjekker den af på holdet, samt informere idrætssekretæren om evt. ændringer.
 • Notere og indberette fravær på med-trænere


Trænere

Trænere skal træne holdet efter de retningslinjer, som er givet af cheftræneren, dette kan udmærket gøres i fællesskab mellem trænere og cheftræner.


Hjælpetrænere

Hjælpetrænere skal træne holdet efter de retningslinjer, som er givet af cheftræner, sammen med cheftræner og trænere.


Ansættelse

Der afholdes en ansættelsessamtale med sportschefen, inden du kan blive ansat. Denne informerer idrætssekretæren, som får udarbejdet en kontrakt, hvori ansættelsesvilkår, hvilke hold du skal træne og din løn er beskrevet. Det er vigtigt, at du afleverer et fyldigt CV, da det ligger til grund for lønnen.

Der udarbejdes en ny trænerkontrakt for hver sæson. Det er et krav fra Gladsaxe kommune, at alle trænere skal have en underskrevet kontrakt (uanset om de er på omkostningsgodtgørelse eller løn).

Der udbetales ikke løn førend kontrakten er underskrevet. Vi skal desuden have en underskreven børneattest, som vi søger om gennem Politiet.


Udbetaling af løn

Til lønnede trænere udbetales lønnen, som et fast månedligt beløb, der udregnes på baggrund af antal ugentlige undervisningstimer. Hvis du har flere eller færre timer en måned, skal du huske at indsende vikar eller fraværsseddel. (Den ligger på hjemmesiden, hvorfra den skal udfyldes og sendes.)

Din lønseddel sendes via e-Boks, hvorfor du skal være tilmeldt en e-Boks (det bliver obligatorisk at alle har en e-Boks efter juli 2014). Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig e-Boks.

Ligesom du selv er ansvarlig for at aktivere dit frikort hvert år.

Der udbetales løn i de måneder, du har hold. Hvis du har hold i 8 måneder, udbetales 1/8 af årslønnen hver måned. Lønregulering i forhold til fraværs/vikartimer afregnes hver måned, så derfor er det vigtigt, at du udfylder fraværs-/vikarsedler hurtigst muligt. Oplysninger om ændrede timetal, som er indsendt inden den 20. i en måned kommer med i lønnen for igangværende måned, efter den 20. kommer det først med i næste månedsløn.

Eks på lønberegning:

Har man et hold 3 timer om ugen i 27 uger (fx hold på skoler) og timelønnen er på 141 kr. Vil årslønnen blive 3 x 27 x 141= 11.421 kr., som fordeles på 7 mdr. svarende til en månedsløn på 1.632 kr., heraf skal der betales skat, så det du får udbetalt bliver noget mindre. Du kan se lønnen på din lønseddel, som ligger i e-Boksen.


Kurser

Alle trænere skal gennemgå sikkerhedsgrundkursus samt førstehjælpskursus.

Vi opfordrer alle trænere til at dygtiggøre sig så meget som muligt, hvorfor relevante kurser for trænere og hjælpetrænere godtgøres 100 % - dog højst med 1.500 kr pr. kursus, eller efter aftale med bestyrelsen. Det er bestyrelsens skøn om et kursus er relevant.

Både DGI og Gymdanmark har en kursusoversigt på deres hjemmesider: www.dgi.dk og www.gymdanmark.dk Vi opfordrer til at man abonnerer (det er gratis) på elektronisk at modtage kursusinformation fra organisationerne. Det kan også være en god ide, at abonnere på Danmarks Idræts-Forbund elektroniske nyhedsbrev: Uddannelsesnyt (www.dif.dk og klik på nyheder)

Foreningsnummer i DGF: 115 og i DGI: 21067.

Tilmelding til kurser: Kontakt Anette (anettebundgaard65@gmail.com), hun tilmelder dig, og du får en bekræftelse pr mail.

GIF gymnastik laver til tider selv et kursus for trænere og hjælpetrænere, hvori indgår specielle GIF-forhold og sikkerhedskursus.

 

Generelt

Til undervisningen forventes, at trænerne møder op senest 10 min. før hver lektion. På børneholdene skal træneren være til stede mindst 10 min. efter sidste lektion.

Nøgler/Brikker udleveres til trænerne af bestyrelsen, som har kontakten med kommunen. Ansvarlige:

 • Gyngemosehallen, Blågaard og Grønnemose Skole: Tina
 • Andre Skole: Anette 

Vikar, har du brug for en vikar ved ferie eller sygdom, bedes du forsøge at finde en vikar, ellers må du sammen med din cheftræner forsøge at skaffe en blandt foreningens andre trænere. For motionsholdene, hvor der kun er en træner, gælder, at hvis man ikke selv kan finde en, kan man kontakte medlemsadministratoren (Mona), som vil være behjælpelig med at finde en afløser.

Kan der ikke skaffes en vikar, må timen aflyses efter aftale med sportschefen, og du skal selv sørge for at ringe/maile til alle deltagere (opret evt. en telefonkæde).

Hvis man bytter timer indbyrdes, skal der ikke udfyldes nogle sedler. Såfremt man tager en vikartime for en anden udfyldes en vikarseddel, hvor der står, hvem man vikarierer for – så er det ikke nødvendigt at skrive en fraværsseddel. Såfremt man er fraværende uden vikar, skal der udfyldes en fraværsseddel.

Erstatning af en træning, skulle det i helt specielle tilfælde blive nødvendigt, at aflyse træningen, fx pga. sygdom, skolearrangement i gymnastiksalen eller andet, aftales det med holdet, hvornår lektionen i stedet kan afvikles. Det kan evt. ske som forlængelse af sæsonen.

Medlemsadministrator (Mona), Sikrer at alle medlemmer på basis holdene har betalt.

 

 

TRÆNERE SØGES

GIF gymnastik kan altid bruge dygtige trænere til vores forskellige hold. Send en mail til info@gifgymnastik hvis du er interesseret og fortæl, hvilke hold du ønsker at træne.