Vedtægter

for

GIF-Gymnastik

Gladsaxe Idræts Forening


§ 1    Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening.

I daglig tale kaldes foreningen GIF-Gymnastik.

GIF-Gymnastik er stiftet i 1941 - som en afdeling i Søborg Idrætsforening ($) fra 1916, der ændrede navn til Gladsaxe Idræts Forening (GIF) i 1968.

GIF-Gymnastik har hjemsted i i Gladsaxe kommune, og foreningens adresse er formandens.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF),

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG).

 

Stk. 2

GIF-Gymnastik er medlem af Gladsaxe Idræts Forening, der fungerer som paraplyorganisation for en række selvstændige foreninger. Gladsaxe Idræts Forening fungerer alene som koordinerende organ mellem sine tilsluttede foreninger.


§ 2    Formål

GIF-Gymnastiks formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke gymnastik. Formålet søges opnået ved at tilbyde træning og instruktion og derigennem udbrede kendskabet til de mange aktiviteter, som gymnastik omfatter. 

Med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv ønsker foreningen at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.


§ 3    Medlemskab

Alle, der er fyldt tre (3) år, kan optages som aktivt medlem af GIF-Gymnastik.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen, når kriterierne herfor er opfyldt, jf. § 8.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.

For medlemmer under 18 år gælder, at disses forældre eller værge står inde for, at foreningens vedtægter overholdes.


§ 4    Indmeldelse

Indmeldelse skal ske på GIF-Gymnastiks hjemmeside. Indmeldelse er gyldig, når det fastsatte kontingent er betalt. Medlemmerne er selv ansvarlige for at informere om egne persondata til bestyrelsen.

Har man ikke adgang til at bruge hjemmesiden, kan indmeldelse foregå ved at kontakte et medlem af foreningens bestyrelse.

 

§ 5    Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til GIF-Gymnastiks formand. Som udgangspunkt refunderes kontingentet ikke ved udmeldelse.

I forbindelse med udmeldelse skal eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.


§ 6    Kontingent

Kontingentets størrelse og indbetalingsterminer fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt til betalingsfristen. Er medlemmet i restance, kan der foretages udelukkelse fra foreningens aktiviteter.

Æresmedlemmer er kontingentfri.


§ 7    Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt medlemmet handler til skade for foreningen, eller såfremt medlemmet ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser

I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

En udelukkelse eller eksklusion træder i kraft, når medlemmet har fået skriftlig meddelelse herom med begrundelse for udelukkelse/eksklusion.

I sager om eksklusion kan medlemmet desuden gøre krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter jf. § 17.

 

§ 8    Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er GIF-Gymnastiks øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre (3) ugers varsel ved opslag på samtlige træningssteder samt på foreningens hjemmeside.

Æresmedlemmer og passive medlemmer indkaldes skriftligt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, offentliggøres disse sammen med den endelige dagsorden senest otte (8) dage før generalforsamlingen ved opslag på samtlige træningssteder samt på foreningens hjemmeside.

Desuden fremsendes forslag og endelig dagsorden til æresmedlemmer og passive medlemmer.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlemmer de seneste tre (3) måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal – se dog §§ 10, 17 og 18.

Personer, der ønsker valg til bestyrelsen, skal være til stede på generalforsamlingen eller have givet skriftligt tilsagn.

For at kunne vælges til bestyrelsen skal personen være fyldt 18 år.


§9    Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

3) Foreningens årsrapport (inkl. revideret regnskab) fremlægges til godkendelse

    Regnskabsåret er kalenderåret.

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen (2-årige perioder):

Formand (i ulige år)

Næstformand (i lige år)

Kasserer (i lige år)

Sekretær (i ulige år)

6) Valg af mindst et bestyrelsesmedlem (i lige år)

7) Valg af suppleanter (vælges hvert år)

8) Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)

9) Eventuelt

 

§ 10   Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det. Ved personvalg (kampvalg) dog altid skriftlig afstemning.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 11   Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med begrundelse for en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden med begrundelsen for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Mindst halvdelen af de medlemmer, der har fremsat begæring om en ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire (4) uger efter begæringens modtagelse. Kravene til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. er de samme som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 12   Bestyrelsen

GIF-Gymnastiks bestyrelse skal bestå af mindst fem (5) medlemmer.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


 § 12.1  

Bestyrelsen i GIF-Gymnastik udvides med to personer i forbindelse med at aktiviteterne i Foxy Cheerleaders overgår til GIF-Gymnastik.

Medlemmerne til de to bestyrelsesposter skal besættes af personer der sad i bestyrelsen hos Foxy Cheerleaders ved overdragelsen af aktiviteterne.

Disse personer er sikret post i bestyrelsen indtil ordinær generalforsamling der afholdes i marts 2019. Ved denne generalforsamling vil den særlige ret til bestyrelsesposter af personer fra Foxy Cheerleaders udgå, og § 9 bruges. §12.1 vil udgå af vedtægterne efter denne generalforsamling.  


§ 13   Regnskab

GIF-Gymnastiks regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af februar afgive regnskab for det foregående år til revision.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 14   Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant, der begge skal være myndige, for et år ad gangen.

Revisoren skal hvert år i marts gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med påtegning.

Revisoren har til hver en tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15   Tegning og hæftelse

Tegningsretten ligger hos to i forening blandt formand, næstformand og kasserer.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 500.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens evt. gæld.

 

§ 16   Hæder og ære

GIF-Gymnastiks bestyrelse kan tildele et hæderstegn til et medlem, der gennem en årrække med interesse har virket for foreningens arbejde.

Bestyrelsen kan tildele æresmedlemsskab til medlemmer, som igennem en lang årrække har gjort en særlig indsats for foreningen og dens virke.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og har vederlagsfrit adgang til foreningens idrætsarrangementer.

 

§ 17   Vedtægtsændringer

Ændring af GIF-Gymnastiks vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen for at kunne behandles på generalforsamlingen – jf. § 8 og 10. 

 

§ 18   Opløsning

Vedtagelse af GIF-Gymnastiks opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling med det eneste punkt på dagsordenen.

Kravene til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.v. er de samme som for en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. For opløsning af foreningen kræves to tredjedeles flertal.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvilket almennyttige formål foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Vedtaget på GIF-Gymnastiks ekstraordinær generalforsamling den 11. januar 2014.

Tilføjet midlertidig § 12.1 på den ekstraordinære generalforsamling 21. december 2016.

Ændringer er vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. marts 2017.